Chuyển giao công nghệ quan trọng hơn là đổi mới

Available in other languages: Đổi mới, chúng ta biết, đó là chìa khóa để một nền kinh tế sản xuất thành công. Phát minh, một cái gì đó sáng tạo và bạn sẽ kiếm được tiền trên mỗi một thứ...

View

Technology Transfer is more important than innovation

Available in other languages: Innovation, we are told, is the key to a successful manufacturing economy. Invent and patent something and you will make money on every one made – if it is mass produced you get an on-going income...

View